Trình chuyển đổi hex

Công cụ tương tự

Trình chuyển đổi nhị phân

Chuyển đổi văn bản thành mã nhị phân và ngược lại cho bất kỳ chuỗi đầu vào nào.

Trình chuyển đổi ASCII

Chuyển đổi văn bản thành mã ASCII và ngược lại cho bất kỳ chuỗi đầu vào nào.

Trình chuyển đổi thập phân

Chuyển đổi văn bản thành hệ thống số thập phân và ngược lại cho bất kỳ chuỗi đầu vào nào.

Trình chuyển đổi bát phân

Chuyển đổi văn bản thành hệ thống số bát phân và ngược lại cho bất kỳ chuỗi đầu vào nào.