HTML minifier

Công cụ tương tự

CSS minifier

Thu nhỏ CSS của bạn bằng cách loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết.

JS minifier

Thu nhỏ JS của bạn bằng cách loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết.